Mountain Cliff Hiker

“What you seek is seeking you”

Rumi